Kampaņas noteikumi

1. „DYNAMIT kampaņa” ir konkurss (turpmāk tekstā Konkurss), kuru organizē AS „Cēsu alus”, reģistrācijas nr.: 40003030721, juridiskā adrese: Aldaru laukums 1, Cēsis, LV-4101, Latvija – turpmāk Konkursa organizētājs.

2. Konkursa norises kārtību, saskaņā ar esošajiem noteikumiem, nosaka Konkursa organizētājs un noteikumu ievērošana ir obligāta visiem Konkursa dalībniekiem.

3. Konkursa norises teritorija - visa Latvijas Republikas teritorija. Konkursā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu.

4. Konkursa norises sākuma datums ir 2020. gada 1. marts. Konkursa norises beigu datums ir 2020 gada 1. jūnijs. Dalības pieteikšana Konkursā: no 2020. gada 1. marta plkst. 00:00 līdz 2020. gada 31. maijam plkst. 23:59.

  • Lai piedalītos konkursā, konkursa dalībniekam jāreģistrējas mājas lapā www.dynamit.lv.
  • Aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.dynamit.lv, anketā jānorāda vārds, uzvārds, dalībnieka tālruņa numurs, vecums, e-pasts.
  • Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību konkursā – vārds, uzvārds, vecums, tālruņa numurs.

5. Lai piedalītos Konkursā, nav nepieciešams veikt pirkumu vai maksāt dalības maksu, reģistrācija Konkursā ir bez maksas.

  • Neveiksmīgas reģistrācijas gadījumā Konkursa dalībnieks par to tiek informēts un var labot datus, kamēr reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā Konkursa dalībnieks netiek reģistrēts dalībai Konkursā.

6 . Konkursā nevar piedalīties AS “Cēsu alus” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks / ģimenes loceklis ir piedalījies konkursā, viņam balva netiek izsniegta.

7. Konkursa norises laikā, Konkursa organizētājs veic noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Konkursa laimētājus.

8. Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas konkursa reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu konkursa laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Konkursa organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru, vecumu.

9. Viens Konkursa dalībnieks var laimēt tikai vienu balvu visā Konkursa laikā.

10. Konkursa dalībnieks var atkārtoti piedalīties Konkursā, aizpildot reģistrēšanās anketu uz katru izlozi.

11. Balvu fonds:

Balva

Skaits

Izbraucieni ar Reini Nitišu sacīkšu trasē

5

Reiņa Nitiša fanu krekli

50

Reiņa Nitiša fanu cepures

100

12. Izlozes:

Nr.p.k.

Izlozes datums un laiks

Periods par kādu notiek izloze

Balva

1.

09.03.2020.

plkst. 11.00

01.03.2020. plkst. 00.00 – 08.03.2020. plkst. 23.59

5 (pieci) Reiņa Nitiša fanu krekli

10 (desmit) Reiņa Nitiša fanu cepures

2.

18.03.2020.

plkst. 11.00

09.03.2020. plkst. 00.00 – 17.03.2020. plkst. 23.59

5 (pieci) Reiņa Nitiša fanu krekli

10 (desmit Reiņa Nitiša fanu cepures

3.

27.03.2020.

plkst. 11.00

18.03.2020. plkst. 00.00 – 26.03.2020. plkst. 23.59

5 (pieci) Reiņa Nitiša fanu krekli

10 (desmit) Reiņa Nitiša fanu cepures

4.

06.04.2020.

plkst. 11.00

27.03.2020. plkst. 00.00 – 05.04.2020. plkst. 23.59

5 (pieci) Reiņa Nitiša fanu krekli

10 (desmit) Reiņa Nitiša fanu cepures

5.

15.04.2020.

plkst. 11.00

06.04.2020. plkst. 00.00 – 14.04.2020. plkst. 23.59

5 (pieci) Reiņa Nitiša fanu krekli

10 (desmit) Reiņa Nitiša fanu cepures

6.

24.04.2020.

plkst. 11.00

15.04.2020. plkst. 00.00 – 23.04.2020. plkst. 23.59

5 (pieci) Reiņa Nitiša fanu krekli

10 (desmit) Reiņa Nitiša fanu cepures

7.

05.05.2020.

plkst. 11.00

24.04.2020. plkst. 00.00 – 04.05.2020. plkst. 23.59

5 (pieci) Reiņa Nitiša fanu krekli

10 (desmit) Reiņa Nitiša fanu cepures

8.

12.05.2020.

plkst. 11.00

05.05.2020. plkst. 00.00 – 11.05.2020. plkst. 23.59

5 (pieci) Reiņa Nitiša fanu krekli

10 (desmit) Reiņa Nitiša fanu cepures

9.

21.05.2020.

plkst. 11.00

12.05.2020. plkst. 00.00 – 20.05.2020. plkst. 23.59

5 (pieci) Reiņa Nitiša fanu krekli

10 (desmit) Reiņa Nitiša fanu cepures

10.

01.06.2020.

plkst. 11.00

21.05.2020. plkst. 00.00 – 31.05.2020. plkst. 23.59

5 (pieci) Reiņa Nitiša fanu krekli

10 (desmit) Reiņa Nitiša fanu cepures

01.03.2020. plkst. 00.00 – 31.05.2020. plkst. 23.59

5 (pieci) izbraucieni ar Reini Nitišu

13. Izlozes nodrošina Konkursa organizētāja pilnvarotā puse SIA „Visas Loterijas”, Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīgā, LV-1010.

14. Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”.

15. Laimētāji tiks publicēti www.dynamit.lv līdz nākošās dienas plkst. 23.59. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts līdz 2020. gada 1. jūnija plkst. 23.59. Mājas lapā tiks publicēts laimētāja vārds un daļa no telefona numura.

16. Laimestu ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts reģistrējoties Konkursam.

17. Uzvarētāji var arī pašisazināties ar Konkursa organizētāju pilvaroto pusi pa tālruni 67686540 darba dienās no 10:00 līdz 17:00 un vienoties par balvas saņemšanu.

18. Balvas varēs saņemt pie Konkursa organizatora pilnvarotās puses SIA “Visas Loterijas”, Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīgā, LV-1010, līdz 2020. gada 15. jūnijam. Ja balvu ieguvējs nav ieradies pēc laimētās balvas līdz 2020. gada 15. jūnijam, balva bez jebkādas kompensācijas pāriet Konkursa organizētāju īpašumā. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries AS “Cēsu Alus” īpašumā.

19. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte) un SMS par laimestu. Ja Konkursa laimētāji nevar norādītos personas apliecinošos dokumentus un sms par laimestu, vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Konkursa laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.

20. Saņemot laimētās balvas, Konkursa laimētāji un Konkursa organizētājs paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu.

Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Konkursa organizētāja ar pretenziju par balvu.

21. Konkursa organizētājs neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.

22. Konkursa organizētājam, Konkursa dalībnieku konkursa laikā iegūtās balvas pēc konkursa dalībnieka prasības, nav jāapmaina pret citām balvām, un nav jākompensē konkursa uzvarētājiem balvu vērtība skaidrā naudā.

23. Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

24. Konkursa organizētāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja konkursa dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem konkursa noteikumiem.

25. Konkursa organizētāji nenes atbildību par Konkursa dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, ja nav ievēroti Konkursa noteikumi vai Konkursa dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Konkursa laimētājiem nav izdevies sazināties no Konkursa organizatora neatkarīgu iemeslu dēļ.

26. Visas pretenzijas par Konkursa rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Konkursa organizētājam – AS “Cēsu alus” (Aldaru laukums 1, Cēsis, Latvija, LV-4101) vai elektroniski uz e-pastu info@loterijas.lv līdz 2020. gada 16. jūnijam ar norādi “DYNAMIT kampaņa”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.

27. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2020. gada 16. jūnija, netiek izskatītas un nerada juridiskas sekas.

28. Konkursa organizētājs izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Konkursa organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.

29. Konkursa dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību spēlē ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētā Konkursa nosaukumu.

30. Konkursa organizētāja un konkursa dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos konkursa noteikumos. Piekrītot noteikumiem, dalībnieks apņemas tos ievērot.

31. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par konkursu ir tikai informatīvs raksturs.